Adaptační kurz - poznejme se

Cílem projektu je osvojení základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence rizikového chování a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítnutí všech forem sebedestrukce. Důraz je kladen na prožitkový a intervenční program zaměřený na pozitivní nastavení hodnotových žebříčků a postojů.

Nejčastějšími metodami jsou psychosociální hry a sebezkušenostní techniky rozvíjející sebedůvěru, důvěru, rozhodnost, odpovědnost a které zvyšují připravenost na rizika neobvyklých situací a neobvyklých způsobů chování.

Součástí projektu je program „ Moderní je nekouřit“, jehož cílem je představit studentům zdravý životní styl bez návykových látek. Program je rozdělen do několika na sebe navazujících částí. První je dotazník pro studenty, který zjišťuje počet kuřáků, intenzitu kouření, zájem o zanechání kouření a zájem o zapojení se do našeho protikuřáckého programu. Další částí jsou besedy s odborníky – plicním lékařem a patologem, kteří ukazují na škodlivost nikotinu na dýchací systém a ostatní lidské orgány.

Realizace kurzů je v jarních měsících formou třídenního výjezdu. Kurz je určen pro studenty 2. ročníků středních škol a žáky 7. tříd ZŠ