Mezilidské vztahy

V této části projektu je školám nabízeno několik tématických okruhů pro vlastní obsah kurzu.

Společným cílem těchto kurzů je formou psychosociálních her, sebezkušenostních technik a technik práce ve skupině naučit vytvářet dobré mezilidské vztahy založené na vzájemné důvěře a přátelství. Významnou součástí jsou besedy s odborníky z daných oblastí, workshopy na daná témata.

Výběrové tématické okruhy:

1. Rodina:

 • špatné rodinné vztahy
 • alkoholismus v rodině
 • nezájem rodičů
 • domácí násilí

2. Škola a kolektiv vrstevníků:

 • ponižování, šikana
 • problémy s uznáváním autorit
 • negativní ovlivňování jedince skupinou (napadání, agresivita, trestná činnost)
 • extrémistické skupiny, sekty

3. Psychické problémy:

 • vyhýbání se problémům a obcházení překážek
 • úzkost, nízká sebeúcta
 • sebepoškozování
 • anorexie

Realizace kurzů je v jarních měsících formou třídenního výjezdu.

Kurzy jsou určeny pro studenty 3.ročníků středních škol a 8. tříd ZŠ